ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

LICEUL TEORETIC ARANY JANOS SALONTA organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.
Denumirea postului- SECRETAR SEF I S-post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs

Nivelul studiilor: STUDII SUPERIOARE
-           Vechime în specialitatea postului necesara ocupării:- 7 ANI
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

PROBA SCRISA -14.03.2015 , ora 9,00, la sediul LICEUL TEORETIC ARANY JANOS
PROBA ORALA  -15.03.2015 ora 9,00
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 04.03..2016 ora 15,00, la sediul LICEUL TEORETIC ARANY JANOS
Date contact: .DALE VIORICA .tel.:0359/405134

ACTE NECESARE PENTRU CONCURS SECRETAR
·  Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului Liceului Teoretic Arany Janos
·  Acte de stare civila  (Copia actului de identitate, certificat de nastere
·  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
·  carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
·  cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
·  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
·  curriculum vitae.

BIBLIOGRAFIE

Anunț avizat